สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและบริการงานวิชาการแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้
“ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่ดี มีคุณภาพเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม”