มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน การจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เกิดการพัฒนาเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การจัดการทําข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย