สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาจัดพิธีมอบทุนพระราชทานแก่บุตรครูในสถานศึกษาและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี (พันธ์ศรี)
 
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ประชุมกองบริหารทะเบียนและวัดผล สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต 5 (สศปส.เขต 5) โดย..พระครูสุนทรพิมลศีล
การประชุมปรึกษาหารือการอุดหนุนงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗