ชื่อ-นามสกุล : พระราชวัชราภรณ์ (ฐิตวํโส)
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับ : บริหาร / สูง
เลขประจำตำแหน่ง : 0000101
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวัชรินทร์  ทกฺขญาโณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000623
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองบริหารงานกลาง (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา