สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐
ประธานเขต พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต
เลขานุการ พระมหาเสกศักดิ์ สุธีโร

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ (โทร. ๐๗-๕๓๔-๔๓๒๙ แฟกซ์ ๐๗-๕๓๒-๑๒๐๐)
ประธานเขต พระครูสิริวินัยบรรหาร
รองประธานเขต พระครูวิริยกิจโสภิต
เลขานุการ พระมาหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดชูจิตธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๐๓๑๗๐ (โทร. ๐๒-๘๗๔-๕๐๓๙ แฟกซ์ ๐๓-๕๗๔-๕๐๑๙-๖)
ประธานเขต พระราชวัชาภรณ์
รองประธานเขต พระครูภาวนาโชติคุณ
เลขานุการ พระครูจักรธรรมนิวัฐ

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๔ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดดอนไชย เลขที่ ๕/๑๐ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐ (โทร. ๐๕-๕๒๘-๗๕๑๙ แฟกซ์. ๐๕-๕๒๘-๗๕๒๕)
ประธานเขต พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
รองประธานเขต พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
เลขานุการ พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล, ดร.

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดดับภัย ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ (โทร. ๐๕-๓๔๑-๖๐๑๕ แฟกซ์. ๑-๕๓๔๑-๖๐๑๕)
ประธานเขต พระครูสุนทรพมลศีล
รองประธานเขต พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ
รองประธานเขต พระมหาพิสดาร ปิยวณฺโณ
เลขานุการ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ เลขที่ ๒๗๕ ม.๒ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐ (โทร. ๐๕-๔๓๓-๘๙๖๘ แฟกซ์. ๐๕-๔๓๓-๙๔๕๗-๘)
ประธานเขต พระครูถาวรรัตนานุกิจ
รองประธานเขต พระครูวิสิฐวรนารถ
รองประธานเขต พระครูโสภณปัญญาธร
เลขานุการ พระครูปลัดจีระพันธ์ คมฺภีรธมฺโม

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ (โทร. ๐๔-๓๒๒-๙๕๘๘ แฟกซ์. ๐๔-๓๒๒-๕๔๗๐)
ประธานเขต พระครูสิริธรรมนิเทศก์
รองประธานเขต พระราชปรีชามุนี, ดร.
รองประธานเขต พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์, ดร

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดศรีษะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ (โทร. ๐๔-๒๔๖-๑๑๒๕ แฟกซ์. ๐๕-๔๓๓-๙๔๕๗-๘)
ประธานเขต พระโสภณพุทธิธาดา
รองประธานเขต พระครูรัตโนภาส
รองประธานเขต พระเมธีปริยัติธาดา
เลขานุการ พระครูศุภกิจโกศล

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดวรรณวารี ต.ในเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ (โทร. ๐๔-๕๒๕-๑๓๖๙ แฟกซ์. ๐๔-๕๒๕-๑๓๖๙)
ประธานเขต พระครูปริยัติวีราภรณ์
รองประธานเขต พระศรีวิสุทธิมุนี
รองประธานเขต พระครูจารุปริยัติการ
เลขานุการ พระครูเมธีปริยัติธาดา

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐ (โทร. ๐๔-๓๕๒-๒๙๗๔ แฟกซ์. ๐๔-๓๕๐-๒๙๗๔)
ประธานเขต พระครูสุวรรณสรานุกิจ
รองประธานเขต พระครูสิริปัญญาภรณ์
รองประธานเขต พระศรีวิสุทธิเมธี
เลขานุการ พระครูถาวรบุญโชติ

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ - อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ๕๐ ถ.กรุงศรีนอก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๒๐๐ (โทร. ๐๔-๔๕๑-๓๙๓๕ แฟกซ์. ๐๔-๔๖๒-๑๗๖๒)
- วัดอิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐ (โทร. ๐๔-๔๖๒-๑๗๖๒ แฟกซ์. ๐๔-๔๖๒-๑๗๖๒)
ประธานเขต พระครูปริยัติกิจธำรง
รองประธานเขต พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานเขต พระครูปริยัติรัตนวิชัย
เลขานุการ พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ (โทร. ๐๓-๘๕๑-๗๔๖๕ แฟกซ์. ๐๓-๘๕๑-๗๔๖๕)
ประธานเขต พระราชปริยัติสุนทร
รองประธานเขต พระครูมงคลปัญญากร
เลขานุการ พระครูปริยัติปัญญาธร

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๓ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐ (โทร. ๐๒-๒๒๒-๓๙๗๕ แฟกซ์. ๐๒-๒๒๖-๖๕๕๒-๓)
ประธานเขต หลวงจีนพระสมุห์มงคลรัตน์ เสี่ยมุ่ย

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง หมู่ ๘ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร.๐๘๕-๕๓๔-๘๑๔๖
ประธานเขต องพจนกรโกศล,ดร.
รองประธานเขต องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร