1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา และยกระดับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพและระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจุดเน้นของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  7. ส่งเสริมสถานภาพที่มั่นคงในวิชาชีพและความเข้มแข็งขององค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษา