1. บุคลากรสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีศักยภาพ และระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน
  2. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา)
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ครูและบุคลากรมีสถานภาพที่มั่นคงในวิชาชีพและความเข้มแข็งขององค์กร