1. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  2. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. การอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับคุณภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
  6. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการจัดการศึกษา
  7. การประชุม/สัมมนาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา