สศป. น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล​ ๕๙ ปี​ พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานเขต 11/รจจ.สุรินทร์


๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ​“พระครูปริยัติกิจธำรง” (สมหวัง​ อคฺคเสโน)​ #รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ #เจ้าอาวาสวัดกลาง​ ต.ใน​เมือง​ อ.เมือง​สุรินทร์​ จ.​สุรินทร์ #ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑

๏ สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูปริยัติกิจธำรง
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม

๏ ฝ่ายการปกครอง
พ.ศ.​ ๒๕๓๖ เป็น ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดกลางสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น รองเจ้าวาสวัดกลางสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - เขวาสินรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคกบัวราย
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล:พระวงศธร ปญฺญาวิสุทฺธิเมธี