วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณพระราชวัชชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในเขตภาคใต้ ณ โรงเรียนปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาบริบทและวิถีอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม