โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ มากกว่า 400 รูป/คน ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
*********************************
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีด้วย หลังจากนั้น นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป บรรยายพิเศษเรื่อง : การบริหารโรงเรียนภายใต้ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบป.สามัญ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เสวนาหัวข้อเรื่อง : นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรยายโดย คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สศป.)
**********************
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันสุดท้าย)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การบริหารโรงเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพกับผู้บริหารยุคใหม่ บรรยายโดย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และสร้างความมั่นคงแห่งศาสนทายาท บรรยายโดย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง : ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับการมีส่วนร่วมของ มมร.
หลังจากนั้นมอบเกียรติบัตร คนดีศรีปริยัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมกับมอบเกียรติบัตร (B-Net) แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วย
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. กล่าวปิดโครงการ พร้อมกับบรรยายสรุป โดย พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หลังจากนั้น เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวถวายรายงาน พร้อมกับปิดโครงการฯ