โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
********************************
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีด้วย
หลังจากนั้น นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืน บรรยายโดย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ : โดย พระครูปริยัติวีราภรณ์, รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, เลขานุการประธานกรรมการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙
จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. เปิดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง : นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ บรรยายโดย คณะผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
****************************
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันสุดท้ายของโครงการฯ)
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สศป.) นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สวดมนต์ก่อนเปิดการอบรมเป็นวันที่สอง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง : การพัฒนาการศึกษากับงานวิจัยในชั้นเรียน โดย รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง : การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพกับครูยุคใหม่ บรรยายโดย นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร.
หลังจากนั้น พระครูสุวรรณสรานุกิจ, รักษาการรองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ บรรยายสรุปโครงการฯ พร้อมกล่าวปิดโครงการอบรมในครั้งนี้