การประชุมปรึกษาหารือการอุดหนุนงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการอุดหนุนงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เว๊บไซต์ : www.ogbe.go.th
Email. : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.