วันนี้ (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.) ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA ๔๒๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
#ทั้งนี้มีมติ โดยคณะกรรมาธิการฯ ให้ตั้งคณะทำงาน
ซึ่งประกอบไปด้วย
*ผู้แทนสำนักงบ
*ผู้แทนสำนักพุทธ
*ผู้แทนสศป.
*ผู้แทนผู้บริหาร
*ผู้แทนครู
*ผู้แทนนักวิชาการ
*ที่ปรึกษาคณะทำงาน
#โดยมี ท่านเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
#พระเทพเวที รศ.ดร. (เจ้าคุณพล) เป็นที่ปรึกษาร่วมกัน
#พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
#จัดทำเอกสารตามที่สำนักงบประมาณ ต้องการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน