วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล นำคณะทำงานผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาติดตามการขอรับงบประมาณงบกลาง เพื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมี พระเทพเวที ที่ปรึกษาคณะทำงาน พระราชวัชราภรณ์ ประธานประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะคณะทำงาน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม