วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีพระเถระผู้เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
ที่ประชุมรับทราบ
1. รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2566 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2.ข้อหารือการใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ของส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (สศป.)

ที่ประชุมพิจารณา อาทิ
1.(ร่าง) อนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
   1.1 (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …
   1.2 (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …
   1.3 (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …
2. แนวทางสำหรับจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้กับสามเณร
3. เห็นชอบแต่งตั้ง นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ