วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ มากกว่า 400 รูป/คน ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ