ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ ศรีแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000631
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองวิชาการและมาตรฐานฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศิริสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000637
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : วิชาการและมาตรฐานฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา