ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเจตพล  อภิปญฺโญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000645
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองเทคโนโลยีฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล โคตรพุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000619
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองเทคโนโลยี (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา