ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาพร อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000620
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนโยบายและแผนฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์  เพียรสงวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 2
เลขประจำตำแหน่ง : 0000608
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนิติการ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา