ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภัทร  เนตรศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000627
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนิติการ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ละคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000601
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนิติการ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา