ชื่อ-นามสกุล : นายศุภโชค มณีโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000617
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนโยบายและแผนฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายพิชญานนท์ จิระภัทธังกูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000618
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนโยบายและแผนฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา