ชื่อ-นามสกุล : นายเสกข์จิรา วาสไปรยากาญจ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000621
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองเทคโนโลยีฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร  อุดก้อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 2
เลขประจำตำแหน่ง : 0000616
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองนโยบายและแผนฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา