ชื่อ-นามสกุล : พระมหานันทวัฒน์ รกฺขิตธมฺโม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000636
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองเทคโนโลยี (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : พระธีรเดช  ธีรเมโธ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
ระดับ : วิชาการ / 1
เลขประจำตำแหน่ง : 0000644
วันที่บรรจุ : 1 ก.ค. 2565   
ส่วนงาน : กองเทคโนโลยีฯ (ส่วนกลาง)
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา